PRZEDSPRZEDAŻ KSIĄŻEK O ŻYWIENIU OPTYMALNYM

REGULAMIN SERWISU HTTPS://KOROJOO.COM

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący warunki świadczenia przez Korojoo usług drogą elektroniczną, ogólne warunki korzystania ze Sklepu, jak również warunki umów zawieranych na odległość przy jego użyciu. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem z usług Korojoo świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności przed złożeniem zapytania przy użyciu formularza kontaktowego, dokonaniem zapisu na Newsletter lub zakupem w Sklepie.
  2. Portal – strona internetowa wraz z zakładkami i funkcjonalnościami zamieszczona pod adresem internetowym: https://com
  3. Korojoo – oznacza podmiot prowadzący Portal, stanowiący usługodawcę
   w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz sprzedawcę
   w ramach prowadzonego sklepu internetowego, którym pozostaje: Korojoo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bóżniczej 1/103 (61-751 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0001023398, posiadająca NIP: 7831876371 oraz nr REGON: 524721366. Adres biura Spółki oraz korespondencyjny: Bydgoska 7, 62-510 Konin; adres elektroniczny: sklep@korojoo.com tel.: +48-690-301-985
  4. Towar – rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy zawieranej na odległość przy użyciu Sklepu.
  5. Sklep – platforma sprzedażowa prowadzona przez Korojoo przy posłużeniu się Portalem, umożliwiająca Klientom nabywanie na odległość oferowanych w nim Towarów.
  6. Klient – osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę sprzedaży z Korojoo przy użyciu Sklepu, zarówno po uprzednim utworzeniu indywidualnego Konta Klienta w Portalu, jak i bez rejestracji. Klient będący osobą fizyczną, który korzystając ze Sklepu dokonuje czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące uprawnień konsumenta, stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
   o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, a także dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.
  8. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Korojoo skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybranym przez Klienta Sposobem dostawy.
  9. Sposób dostawy – metoda dostarczenia nabywanego Towaru, wybrana przez Klienta podczas składania zamówienia.
  10. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Korojoo drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do usługobiorców informacji handlowych dotyczących działalności Korojoo, funkcjonowania Portalu, a także oferowanych przez Korojoo Towarów.
  11. Formularz zamówienia – stosowany w ramach działania Sklepu system informatyczny umożliwiający złożenie zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pole formularza, także bez konieczności uprzedniego utworzenia Konta Klienta na Portalu.
  12. Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych przez Korojoo oraz wykorzystywania plików cookies, których zbiór jest zamieszczony na Portalu pod adresem: korojoo.com/polityka-prywatnosci
  13. Usługa – usługę świadczoną przez Korojoo drogą elektroniczną przy posłużeniu się Portalem, umożliwiającą jego użytkownikom lub Klientom:
   1. zapoznawanie się z treściami zamieszczanymi na Portalu przez Korojoo albo innych użytkowników,
   2. udostępnianie treści przez użytkowników zgodnie z niniejszym Regulaminem,
   3. kontaktowanie się z Korojoo za pośrednictwem zamieszczonego w Portalu formularza,
   4. zapoznawanie się z ofertę Sklepu, w tym z informacjami, opisami oraz cenami Towarów,
   5. rejestrowanie się oraz zakładanie indywidualnego Konta Klienta na Portalu,
   6. składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży przy użyciu Sklepu zamieszczonego na Portalu,
   7. zapisanie się, a następnie uzyskiwanie Newslettera zawierającego treści związane z Portalem.
  14. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów,
   w jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 2. Do korzystania z Usług świadczonych przez Korojoo konieczne jest dysponowanie przez użytkowników oraz Klientów, na wykorzystywanych urządzeniach, systemem operacyjnym: MS Windows, Linux, MacOS X 10.4.8 lub ich nowszymi wersjami, a także jedną z popularnych przeglądarek internetowych (np. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera). W celu pełnego wyświetlania treści zamieszczonych na Portalu konieczne jest aktywowanie funkcji Javascript oraz obsługi plików cookies. Portal jest dostępny dla użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na wszystkich urządzeniach posiadających dostęp do Internetu, z zastrzeżeniem wymogów określonych w poprzednich zdaniach niniejszego ustępu. Korojoo zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do Portalu w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych albo modernizacyjnych.
 3. Korojoo świadczy Usługi na rzecz użytkowników Portalu w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Stanowi on integralną część zawieranych przez Korojoo z użytkownikami Portalu umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Każdy może zapoznać się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Usług, a rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i od tego momentu użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień.
 4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności udostępniona na stronie korojoo.com/polityka-prywatnosci
 5. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres lub funkcjonalność może ulegać zmianom. Korojoo będzie informować o tych zmianach na Portalu, jednocześnie zastrzegając sobie prawo ograniczania dostępności lub dokonywania zmian Usług na czas oznaczony lub bezterminowo.
 6. Korojoo przetwarza wszelkie dane osobowe użytkowników oraz Klientów, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyłącznie celem prawidłowej realizacji Usług oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych, jak również pouczenia i informacje o przysługujących użytkownikom oraz Klientom uprawnieniach, zostały ujęte w Polityce Prywatności zamieszczonej na Portalu.
 7. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zaprzestając korzystania z Portalu lub rezygnując z zakupu w Sklepie, a następnie wyłączając dostęp ze swojej przeglądarki internetowej do Portalu.
  W przypadku użytkownika posiadającego Konto Klienta, może on w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta albo zaprzestania przesyłania mu Newslettera, poprzez przesłanie odpowiedniej dyspozycji na adres sklep@korojoo.com. Rezygnacja, o której mowa w poprzednim zdaniu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ale nie powoduje rozwiązania innych umów zawartych z Korojoo za pośrednictwem Portalu.
 8. Korojoo informuje, że umieszczanie przez użytkownika lub Klienta w ramach Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zabronione. W szczególności, użytkownikowi nie wolno przesyłać przy użyciu Portalu albo zamieszczać na nim informacji lub danych powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Korojoo lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. usługodawcy hostingu, itp.).
 9. Treści, strony i usługi Portalu są chronione prawem polskim i międzynarodowym prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, znaków towarowych, usług handlowych, prawem do prywatności i prawem do wizerunku („Prawa własności intelektualnej”). Korojoo i użytkownicy Portalu zachowują wszelkie Prawa własności intelektualnej do opublikowanych treści. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych praw.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych Praw własności intelektualnej poprzez korzystanie z Portalu, jego zawartości lub jakichkolwiek Usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji dotyczących korzystania z treści Portalu.
 11. Korojoo nie kontroluje środowiska komputerowego użytkownika, zaleca jednak, aby użytkownik upewnił się przed skorzystaniem z Portalu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Korojoo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.
 12. Korojoo zaleca również stosowanie programów antywirusowych.
 13. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Korojoo ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 2. Sklep – obowiązki informacyjne

 1. Korojoo oświadcza, co następuje:
  1. Sklep jest przeznaczony dla Klientów detalicznych zlokalizowanych na terenie Polski, dokonujących zakupów na własne potrzeby, nie zaś celem dalszej odprzedaży. Sprzedaż hurtowa Towarów odbywa się na warunkach uzgadnianych indywidualnie. W przypadku powzięcia wątpliwości co do charakteru dokonywanej przez Klienta transakcji,
   a w szczególności wystąpienia okoliczności sugerujących zakup naruszający przeznaczenie Sklepu, Korojoo może powstrzymać się od realizacji zamówienia oraz zwrócić się do Klienta o udzielenie wyjaśnień, a w przypadku naruszenia Regulaminu – odrzucić zamówienie albo skorzystać z prawa odstąpienia od zawartej umowy, które to prawo powinien zrealizować w terminie 2 tygodni od dnia jej zawarcia;
  2. wszystkie istotne postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu, tj. nazwa sprzedawanego Towaru, jego cena, warunki płatności, dostawy i koszty dostawy, wyświetlane są na stronie internetowej Sklepu przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia, na podstronie „Przegląd zamówienia”;
  3. cechy i właściwości sprzedawanych Towarów określa informacja wyświetlana przed przejściem do podstrony „Sprawdzić zamówienie i potwierdzić”. Klient przed potwierdzeniem złożenia zamówienia powinien zweryfikować, czy wyświetlane na tej podstronie dane odpowiadają oczekiwanemu przez niego Towarowi oraz warunkom transakcji. Ponadto, Klient prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany przy dokonywaniu zamówienia złożyć oświadczenie, czy posiada ono dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu tej działalności, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Korojoo jest zobowiązane dostarczyć Towar zgodny z umową, tj. pozbawiony wad;
  5. Klientowi przysługują przewidziane prawem uprawnienia, w szczególności z tytułu niezgodności sprzedanego Towaru z umową (rękojmia);
  6. wszystkie Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczone do obrotu.
 2. Wszystkie użyte w Sklepie fotografie Towarów pozostają własnością ich autorów, a umieszczone zostały na Portalu wyłącznie w celu poinformowania i oznaczenia sprzedawanych przedmiotów.
 3. Informacje podawane w Portalu i w Sklepie, w tym również dotyczące cen Towarów, nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do składania ofert oraz zawarcia umowy.
 4. Korojoo nie skonstruowało, ani nie zobowiązywało się do przestrzegania odrębnego od Regulaminu, dobrowolnego zbioru zasad postępowania przedsiębiorców, tj. tzw. kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 3. Sklep – składanie i realizacja zamówień

 1. Korojoo za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość Towarów znajdujących się w jego ofercie. Z głównymi cechami Towaru Klient może się zapoznać przed złożeniem zamówienia na podstronach Sklepu dotyczących poszczególnych Towarów.
 2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę.
 3. Klient, zamawiając Towar w Sklepie, określa:
  1. zamawiany przez siebie Towar,
  2. adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony, a także dane niezbędne do wystawienia faktury,
  3. sposób dostawy,
  4. sposób płatności,
  5. w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą – czy zakup ma dla niego charakter zawodowy.
 4. Jeżeli nic innego nie wynika z opisu Towaru w Sklepie, zamieszczone przy nim ceny:
  1. podawane są w wymienionej walucie, a w razie braku oznaczenia waluty –
   w złotych;
  2. obejmują podatek VAT;
  3. nie obejmują kosztów dostawy.
 5. Koszty dostawy przedmiotu zamówienia podawane są na etapie jego składania
  i powiększają sumę do zapłaty.
 6. Korojoo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, jak również do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zmiany cen wynikłe z realizacji uprawnienia opisanego w zdaniu poprzednim nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski, zapłaty można dokonać:
  1. gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej (za pobraniem); w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu jego składania na stronie internetowej Sklepu.
  2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, przelewem bankowym, e-przelewem (Przelewy24, WooPayments) lub kartą kredytową; w tym przypadku Korojoo przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po ustaleniu wpływu środków pieniężnych tytułem ceny Towarów na swój rachunek bankowy. W razie braku zapłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, w terminie kolejnych 30 dni Korojoo będzie uprawnione do odstąpienia od umowy zawartej na podstawie nieopłaconego zamówienia.
  3. operatorem systemu płatności elektronicznych jest Przelewy24 – PayPro Spółką Akcyjną
   z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań. Płatności elektroniczne dokonywane są przez Klienta na zasadach określonych regulaminem operatora systemu
 8. Klient zamawia Towar poprzez dodanie wybranych pozycji do Koszyka w drodze kliknięcia ikony „dodaj do koszyka”, zamieszczonej przy opisie danego Towaru na stronie internetowej Sklepu. Klient musi ostatecznie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się
  z Regulaminem oraz akceptacji przedstawionych w nim warunków jako wiążących
  w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Korojoo. Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Korojoo oraz Klienta umowy sprzedaży.
 10. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Korojoo przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia, Korojoo przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, obejmujące: potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na Trwałym nośniku, zawierające m.in. zaakceptowaną przez Klienta, aktualną na moment złożenia zamówienia treść Regulaminu, listę wybranych Towarów, ceny jednostkowe Towarów i cenę łączną zamówienia, informacje o ewentualnie udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, podane dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Korojoo.Zamówiony Towar będzie wydany Klientowi pod adresem wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
 1. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura ta jest dołączana do dostarczanego Towaru lub przesyłana odrębną korespondencją, w tym elektroniczną – jeżeli są spełnione wymogi określone prawem.
 2. Korojoo zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień w odniesieniu do wskazanych Towarów, ich kategorii albo liczby zamawianych Towarów.
 3. Termin realizacji zamówienia jest ustalany dla każdego Towaru indywidualnie. Informacje o czasie potrzebnym na przygotowanie Towaru do wysyłki są podawane w jego opisie w Sklepie. Prezentowana w sklepie oferta dotyczy przedsprzedaży, a wysyłka planowana jest po 28.06.2024 r. W przypadku braku takiego oznaczenia na podstronie Sklepu dotyczącej danego Towaru, przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do nadania przesyłki z Towarem do Klienta w zależności od wybranego przez niego Sposobu dostawy. Zamówienie dotyczące Towarów o różnym czasie realizacji zamówienia jest wysyłane dopiero po skompletowaniu całości zamówienia, a termin wysyłki jest określany w odniesieniu do Towaru o najdłuższym terminie realizacji.
 4. Zamówienia są dostarczane przy użyciu wybranej firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta. W zależności od firmy kurierskiej, deklarowane przez nie terminy dostawy wynoszą do 3 dni roboczych.
 5. Koszty dostawy zamówionych Towarów ponosi Klient. Po wybraniu Sposobu dostawy, system informatyczny Sklepu automatycznie naliczy koszty przesyłki. Prosimy o wybranie oczekiwanego przez Państwa Sposobu dostawy oraz jego sprawdzenie przed złożeniem zamówienia, w przypadku bowiem błędu, opłata zostanie obliczona zgodnie z przekazaną informacją.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny, Korojoo poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną przy użyciu numeru telefonu wskazanego przez Klienta.
 7. W przypadku, gdy realizacja zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Korojoo może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Korojoo będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa
   w zadeklarowanym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w możliwej części, przy czym Korojoo będzie zwolniony
   z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie zadeklarowanym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka przesyłek).
 8. Jeżeli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, a następnie Klient anuluje zamówienie w całości albo w części w przypadkach opisanych w ust. 18 powyżej, Korojoo zwróci zapłaconą cenę w odpowiedniej części w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu rezygnacji Klienta, na zasadach identycznych jak określone
  w Regulaminie w razie odstąpienia od umowy.
 9. Korojoo wstrzymuje realizację zamówienia, jeżeli przy jego złożeniu Klient nie podał wszystkich danych potrzebnych do jego wykonania, o które Korojoo zapytywał w trakcie składania zamówienia. W takim przypadku Korojoo wezwie Klienta, o ile jest to możliwe, do poprawienia lub uzupełnienia tych danych, a w przypadku bezskuteczności tego wezwania, anuluje zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Korojoo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 10. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu jego zrealizowania, tj. wystawienia faktury albo przekazania Towaru do wysyłki, w zależności, co nastąpi prędzej. Celem modyfikacji zamówienia, Klient powinien skontaktować się z Korojoo, przy czym zmiany dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenie zwrotu nadpłaty powinny być przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktu na stronie korojoo.pl w zakładce Moje Konto.
 11. Z uwagi na treść warunków umów lub regulaminów świadczenia usług przez firmy kurierskie, celem zachowania uprawnień odszkodowawczych w razie powstania szkody w czasie pomiędzy wysłaniem przez Korojoo przesyłki zawierającej zamówione Towary, a jej odbiorem przez Klienta, przed przyjęciem przesyłki Klient powinien ją zbadać w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
  W szczególności, Klient powinien sprawdzić w obecności przewoźnika (kuriera), czy Towar oraz jego opakowanie jest wolne od wad, uszkodzeń albo ubytków, które mogły powstać w wyniku nieprawidłowego transportu, a także czy Towar to jest zgodne
  z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub dostarczenia przedmiotu zamówienia w opakowaniu zastępczym albo naruszonym, należy odmówić odbioru przesyłki, spisać w obecności przewoźnika (kuriera) protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Korojoo.

§ 4. Sklep – reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. W razie stwierdzenia wady fizycznej sprzedanego Towaru, Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, określone przepisami prawa. Celem ich realizacji, Klient może złożyć reklamację pocztą tradycyjną na adres siedziby lub biura Korojoo lub adres poczty elektronicznej sklep@korojoo.com Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć opis wady oraz żądanie Klienta, jak również dołączyć do niego kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu w Sklepie oraz dowodów wykazujących istnienie wady.
 2. Korojoo ustosunkowuje się do zawiadomienia o wadach w terminie 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi w formie papierowej lub na innym Trwałym nośniku.
 3. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta – konsumenta reklamacji spór nie zostanie rozwiązany, Korojoo przekaże mu na papierze lub innym trwałym nośniku swoje oświadczenie o:
  1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo:
  2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez niego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący konsumentem może złożyć przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość o określonej wyżej treści na adres: sklep@korojoo.com Korojoo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy, zawiadomi Klienta o skutecznym złożeniu tego oświadczenia w formie zwrotnej informacji pisemnej lub e-mail.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta-Konsumenta od umowy (lub przedsiębiorcy, któremu uprawnienia konsumenta przysługują odpowiednio), Korojoo zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Korojoo został powiadomiony o odstąpieniu. Zwrotu płatności Korojoo dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Korojoo może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Korojoo, ten ostatni nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Korojoo lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Korojoo do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi koszty zwrotu towaru. Jako miejsce dokonywanie zwrotu towaru wskazuje się adres: Bydgoska 7, 62-510 Konin. Zwrot osobisty pod tym adresem jest możliwy po wcześniejszym umówieniu terminu.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania niezwłocznego wykonywania usługi ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Klientowi-konsumentowi nie przysługuje wyżej opisane prawo odstąpienia od umowy zawartej przy użyciu Sklepu:
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Korojoo przekazało konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

§ 5. Pozostałe postanowienia

 1. Korojoo nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Różnice pomiędzy wizualizacjami Towarów dostępnych w Sklepie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.
 3. Wszystkie nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów ustaw.
 4. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Korojoo statystyk swojej obecności i aktywności na Portalu. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności użytkowników.
 5. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Korojoo korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu.
 6. Użytkownikowi oraz Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, przy użyciu jednego ze środków porozumiewania się z Korojoo Sp. z o.o., wskazanych w § 1 powyżej. Korojoo rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. Korojoo ma prawo bez podania przyczyny, według własnego uznania, zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać, czasowo lub na stałe, każdy aspekt Portalu lub Usług.
 8. Korojoo może również nałożyć ograniczenia na pewne funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp do części lub całości Portalu lub Usług bez wcześniejszego powiadomienia.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Korojoo może uniemożliwić mu korzystanie z Portal i Usług, anulować jego rejestrację, lub uniemożliwić mu korzystanie z funkcji Portalu, bez powiadomienia go, jeśli ma uzasadnione przekonanie, że naruszył on postanowienia niniejszego Regulaminu, naruszył prawa Korojoo lub osoby trzeciej albo jego działania są podejmowane w celu przestępczym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Korojoo nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 10. Każde z poniższych zachowań stanowi naruszenie Regulaminu i może prowadzić do zablokowania możliwości korzystania z Portalu:
  1. brak poszanowania prywatności lub poglądów innych użytkowników;
  2. korzystanie z Portalu do celów niezgodnych z prawem lub do wspieranie wszelkich działań niezgodnych z prawem;
  3. podszywanie się pod inną osobę;
  4. wysyłanie spamu;
  5. naruszenie lub przywłaszczenie praw własności intelektualnej innych osób;
  6. publikowanie materiałów które są obsceniczne, oszczercze, szkodliwe, obraźliwe, grożące, czy fałszywe;
  7. publikowanie materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa lub regulacje.
 11. Poprzez wysłanie wiadomości do Korojoo, przesyłanie plików, obrazów, tekstu, danych, treści i innych materiałów, lub dostarczenie ich w inny sposób za pomocą Portalu lub poza nim, przyznaje się Korojoo na czas użytkowania Portalu, międzynarodową, nieodwołalną, nieograniczoną, niewyłączną, nieodpłatną licencję na używanie (w tym wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych), kopiowanie, sublicencjonowanie, adaptowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, reprodukowanie, przesyłanie, modyfikowanie, edytowanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz każde inne wykorzystywanie wszelkich pomysłów i oryginalnie przesłanych materiałów w dowolnym celu i we wszystkich sposobach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości.
 12. Użytkownik korzystając z Portalu udostępnia mu prawa do materiałów przekazanych Korojoo i przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma za nie wynagrodzenia.
 13. Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem wszelkich praw do materiałów dostarczonych Korojoo.
 14. Korzystając z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Korojoo ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania materiałów umieszczonych w Portalu
  w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, według własnego uznania, w celu określenia zgodności z niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi innymi przepisami, zasadami, lub wytycznymi. Niezależnie od tego prawa, Korojoo nie dokonuje przeglądu wszystkich materiałów zamieszczonych w Portalu. Korojoo zastrzega sobie prawo do edytowania, ujawniania, odmowy zamieszczania, żądania usunięcia lub usunięcia dowolnego materiału, w całości lub w części, według własnego uznania, bez ograniczeń, jeśli jest to konieczne do wykonania jakiegokolwiek prawa, na wniosek regulacji rządowych lub agencji, lub według własnego uznania, jeśli materiały te są niewłaściwe lub naruszają niniejszy Regulamin. Korojoo nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu z powodu wykonania lub niewykonania powyższych działań.
 15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.04.2024 roku
 16. Korojoo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Korojoo, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Portalu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 17. Spory mogące wyniknąć na tle świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zapytań, sprzedaży towarów w ramach prowadzonego sklepu internetowego, jak również ze stosowania niniejszego Regulaminu, w przypadku sporów z Klientami niebędącymi konsumentami, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Korojoo. W przypadku sporów z Klientami będącymi konsumentami, zastosowanie znajduje właściwość określona w przepisach obowiązującego prawa, przy czym Klient taki ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: uokik.gov.pl, oraz pod adresem: https:/konsument.gov.pl/. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http:/ec.europa.eu/consumers/odr/.